Handelsbetingelser – HYP Marketing ApS

Handelsbetingelser for:

HYP Marketing ApS
Helgavej 26
5230 Odense M
CVR: 38829343

 

 1. Definitioner og generelt
  • Nærværende generelle betingelser er gældende for alle leverancer fra HYP Marketing ApS.
  • Handelsbetingelserne udgør – sammen med øvrigt skriftligt materiale – kontraktgrundlaget for alle projekter hos HYP Marketing ApS.
  • Handelsbetingelserne er udelukkende gældende for projekter af og fra HYP Marketing ApS og derfor ikke eventuelle leverancer for tredjepart.
  • Ved ”kunde” el. ”samarbejdspartner” eller udledninger heraf forstås den juridiske person, der tildeler HYP Marketing ApS et projekt.
  • Handelsbetingelserne er gældende for både større og mindre opgaver, der er aftalt mundtligt, pr. telefon eller e-mail, selvom der ikke er blevet henvist direkte til handelsbetingelserne.
  • HYP Marketing ApS indgår konsulentarbejde i henhold til fastpris betaling og timebaseret betaling. Hvor intet andet fremgår, så er aftalen timebaseret. Det betyder, at der faktureres pr. forbrugt tid.
  • Ved faste månedligt samarbejde er opsigelse løbende måned +1.
  • Hvis ikke andet fremgår, er tilbud fremsendt af HYP Marketing ApS gældende i 1 måned, hvorefter tilbuddet vil blive slettet.
 1. Priser og betaling
  • HYP Marketing ApS fakturerer i henhold til standard timepris og efter medgået tid, hvad angår mindre opgaver, når andet ikke er nævnt. Mindre opgaver forekommer, når der ikke aftales fastpris for projektet.
  • HYP Marketing ApS takserer med standard timepris. 1.500 kr./påbegyndt time for arbejde af enhver karakter.
  • HYP Marketing ApS fakturerer månedsvis bagud, når andet ikke er aftalt.
  • Regninger forfalder til betaling 8 dage efter udstedelse.
  • Tidsforbrug til transport og relaterede udgifter faktureres ikke, med mindre andet er angivet.
  • HYP Marketing ApS pålægger et rykkergebyr på 100 kr. for hver opkrævet rykker, der skyldes for sen betaling.
  • HYP Marketing ApS opkræver desuden morarente fra forfaldsdagen med rentelovens sats.
  • Alle priser er angivet i danske kroner eksklusiv moms.
 1. Rettigheder til det udførte arbejde
  • Alle rettigheder til det udførte arbejde tilhører kunden (se punkt 12).
 2. Tavshedspligt og referencer
  • HYP Marketing ApS forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger til tredjepart ifb. med udførsel af opgaver, projekter og samarbejde i øvrigt.
  • HYP Marketing ApS forbeholder sig retten til at opgive kunden samt projektet som reference i markedsføringsmateriale.
 3. Fortrolighed
  • Oplysninger i mellem kunden (den ”dataansvarlige”) og HYP Marketing ApS (”databehandleren”) er fortrolige og bør opbevares sikkert. Oplysninger forbundet hermed må ikke videregives til tredjepart med mindre andet er aftalt.
  • HYP Marketing ApS behandler alle persondata fortroligt, og der skal indgås databehandleraftale ved samarbejde.
  • Bortkomne oplysninger kan rekvireres ved kontakt til HYP Marketing ApS, som kan genudlevere oplysningerne til kunden – dog senest 3 måneder efter endt samarbejde. Kunden er selv ansvarlig ved eventuelt misbrug af disse oplysninger.
  • Kunden hæfter for alt forbrug på projektet. Ved tilfælde af misbrug fra tredjemand på kundens projekt tilfalder det kunden at dokumentere dette.
  • Ved mistanke om misbrug skal HYP Marketing ApS straks underrettes. Materiale til og fra kunden og HYP Marketing ApS er fortroligt – herunder også mailkorrespondancer.
  • HYP Marketing ApS er ikke berettiget til at videregive information omkring kundens projekt til tredjemand.
  • HYP Marketing ApS videregiver kun oplysninger, når dettes kræves med henvisning til gyldig lovhjemmel.
  • HYP Marketing ApS må ikke uden kundens forudgående godkendelse overlade behandlingen af modtagne oplysninger til behandling ved tredjepart / ”underdatabehandler”.
  • HYP Marketing ApS skal straks underrette kunden, hvis der er sket brud på datasikkerheden, der potentielt ville kunne føre til ændringer eller tab for kunden, og senest 48 timer efter opdagelsen af bruddet.
 4. Force majeure
  • HYP Marketing ApS er ikke ansvarlig for skade, mangler eller tab i forbindelse med gennemførsel af projektet, som skyldes force majeure eller lignende forhold. Således er HYP Marketing ApS fritaget for ansvar over for kunden, hvis HYP Marketing ApS bliver forhindret i at opfylde sine aftaler på grund af forhold, som HYP Marketing ApS hverken er herre over eller kunne have forventet at have forudset på tidspunktet, hvor aftalen blev indgået.
  • HYP Marketing ApS er ikke erstatningsansvarlig over for kunden, hvis omstændigheder af særlige forhold har forvoldt denne skade eller tab.
 5. Tvister
  • Tvister vil altid først søges at afklares mellem parterne i almindelighed.
  • Tvister af enhver art, der ikke kan afgøres mellem parterne, vedrørende fortolkningen af denne aftale, eller tvister der er opstået ved aftalens indgåelse, gennemførsel eller ophør skal endeligt afgøres for parterne ved Retten i Odense som første instans.
 6. Søgemaskineoptimering
  • Til projekter, hvor HYP Marketing ApS skal udføre søgemaskineoptimering, kan bestemte søgeordsplaceringer i søgemaskiner (fx Google) ikke garanteres, da det kun er de enkelte søgemaskiner, der er ansvarlige for deres søgeresultater.
  • HYP Marketing ApS bestræber sig på at levere den bedst mulige optimering inden for aftalen, som er baseret på velfunderet og gennemtestet viden. For bedst mulige resultater vil det oftest være nødvendigt for HYP Marketing ApS at have adgang til at redigere direkte på kundens hjemmeside.
  • HYP Marketing ApS fraskriver sig ethvert ansvar for drift, sikkerhed og support til søgemaskiner, da disse er tredjeparts leverandører.
 7. Linkbuilding
  • HYP Marketing ApS fraskriver sig ansvaret for links, der måtte blive brudt som følge af ophørte domæner eller nye politikker hos tredjepart. I forbindelse hermed erstatter HYP Marketing ApS ikke de brudte links eller refunderer beløb betalt herfor.
 8. Online annoncering
  • HYP Marketing ApS bestræber sig på at benytte sig af de bedste metoder til at skabe effektiv online annoncering på medier som bl.a. Google Ads, Facebook, Instagram og LinkedIn. Uagtet kvaliteten af HYP Marketing ApS’ arbejde med online annoncering, kan et bestemt resultat ikke garanteres.
  • HYP Marketing ApS fraskriver sig ansvaret for drift, sikkerhed og support til annoncering via tredjeparts leverandører som fx Google Ads.
 9. Levering
  • Leveringstiden er fastsat af HYP Marketing ApS efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der var gældende ved tilbuddets fremsættelse.
  • Leveringstiden anses som rettidig, hvis den ikke overskrider 15 arbejdsdage fra den fastsatte frist.
  • HYP Marketing ApS meddeler straks kunden, hvis der er ændringer i leveringstiden.
  • Kunden skal teste de leverede løsninger.
  • Ved levering fra HYP Marketing ApS har kunden 10 arbejdsdage til at teste de leverede løsninger. Efter denne periodes udløb anses det leverede for godkendt, hvis der ikke er blevet påberåbt fejl, mangler eller nødvendige ændringer.
  • Hvis ikke andet er aftalt, anses levering for hændt, når den aftalte løsning er tilgængelig, implementeret og accepteret af kunden.
  • Risikoen for produkterne overgår til kunden ved levering. HYP Marketing ApS er ikke ansvarlig for tredjeparts ydelser, installationer eller implementeringer, hvis ikke andet er aftalt.
 10. Ejendomsforbehold og -rettigheder
  • HYP Marketing ApS forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil betaling er sket.
  • Når det fulde beløb for projektet er betalt, og HYP Marketing ApS har leveret den aftalte løsning, overgår rettighederne for løsningen til kunden.
 11. Kundens medvirken
  • Det er en forudsætning for HYP Marketing ApS’ leverancer, at kunden medvirker som forudsat af HYP Marketing ApS, herunder stiller fornødne kvalificerede ressourcer til rådighed for HYP Marketing ApS. Kunden skal levere nødvendigt og relevant materiale som krævet af HYP Marketing ApS, melde tilbage på forespørgsler fra HYP Marketing ApS og godkende fremsendte beskrivelser indenfor de af HYP Marketing ApS fastsatte frister. Såfremt kunden ikke opfylder sine forpligtelser efter nærværende aftale, er HYP Marketing ApS berettiget til at skyde efterfølgende tidsfrister og kræve betaling for HYP Marketing ApS’ merforbrug af ressourcer og tab i øvrigt som følge af kundens manglende medvirken. HYP Marketing ApS kan på ingen måde gøres ansvarlig for forhold, som kan henføres til kundens manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til nærværende aftale. Bevirker kundens forhold, at tidsplanen skydes, kan det betyde en hel revurdering af tidsrammer.